Chú An Thổ Địa và Chú Như Ý chính xác nhất

Chú An Thổ Địa và Chú Như Ý chính xác nhất

Chú An Thổ ĐịaChú Như Ý rất hữu ích cho những gia đình nào đang xây hay sửa nhà cửa. Đọc bài chú này cũng đã giúp rất nhiều người giải hạn trùng tang rất mầu nhiệm.

Chú An Thổ Địa và Chú Như Ý chính xác nhất
Chú An Thổ Địa và Chú Như Ý chính xác nhất

Tham khảo thêm:

1. Chú An Thổ Địa (hay An Thổ Địa Chân Ngôn)

Nếu các bạn muốn xây nhà hay sửa chỗ nào chỉ cần đến nơi đó đi vòng quanh mảnh đất ấy hoặc chỗ ấy theo chiều kim đồng hồ và đọc trì Chú An Thổ Địa 108 lần.

a) Trì chú An Thổ Địa theo Hán Việt:

“Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm:

Án, Độ-Rô Độ-Rô, Địa-Vĩ, Tá-Bà-Ha.”

b) Trì chú An Thổ Địa theo Phạn Âm

– An Thổ Địa Chân Ngôn ( theo Phật giáo Tây Tạng):

NAMAḤ SAMANTA BUDDHĀNĀṂ_ OṂ DHURU DHURU DEVĪ SVĀHĀ

(đọc là: NA-MẮC SA-MĂN-TÁ BÚT-ĐA-NĂM: OM ĐU-RU ĐU-RU ĐÊ-VI SOA-HA).

– An Thổ Địa Chân Ngôn ( Theo Kinh điển Mật Giáo ):

NAMAḤ SAMANTA BUDDHĀNĀ – PṚTHIVYE SVĀHĀ.

(đọc là: NA-MẮC SA-MĂN-TÁ BÚT-ĐA-NĂM: OM PỜ-RỜ THI-VI-SÊ SOA-HA)

Sau đó các bạn hãy khấn nguyện cho nơi hay chỗ đó được an lành và cho biết ngày giờ động thổ, hay sửa sang và nói 3 lần sau đó rồi dùng chân dậm xuống đất 3 lần. Và cứ thế tiến hành!

2. Chú Như ý

Khi cất nhà xong thì các bạn dùng Chú Như Ý viết tên trấn 4 hướng chính và đọc chúng 108 lần mỗi ngày càng tốt. Nếu trong phòng nào con cái ngủ hay khóc hay có chuyện không lành xảy ra hoặc có ma quái thì phòng đó lại theo 4 hướng chính viết tên các vị Thần ấy và đọc tiếp 108 lần nữa, cứ thế đọc vài lần thì nhà sẽ an lành và hết tai họa. Nói chung mỗi ngày các bạn đọc càng nhiều càng tốt, dù phong thủy xấu đến đâu thì cũng tự nhiên được an cư lạc nghiệp.

Bài chú ấy như sau:

“Ở bất kỳ căn hộ nào thì tìm trên vách tường hướng Đông của nơi đó mà viết tên của vị chúa sấm sét A Ga Ta; vách tường hướng Nam viết tên Sa Tát Ru; vách tường hướng Tây viết tên Chu Ta Ba và vách tường hướng Bắc viết tên Su Ta Ma Ni.

Nơi chỗ ở mà viết tên các vị thần ấy thì chỗ ở đó không còn phải sợ sấm sét, không sợ tai ách và chướng nạn hay không cả chết phi thời, chết oan uổng. Bấy giờ đức Thế tôn tuyên thuyết minh chú Như ý sau:

Tát da tha, ni mi ni, ni mi ni, ni min đa ri, tri lô ka, lô ka ni, tri su ra pa ni, rát sa, rát sa, sóa ha. Cầu nguyện cho con và chỗ ở này rời xa sự sợ hãi, sự khổ não, sự sấm sét, sự uổng tử. (108 lần)

3. An Trạch Thần chú

3.1. Công dụng

Chú này đúng là dùng để an ổn nhà cửa, phòng ốc hoặc chí thành đọc để cầu nguyện trước khi tu tạo nhà cửa để được an lành, bình ổn. Chú này mang đến nhiều lợi ích, khiến cho chúng sinh được an ổn, bình yên trong đêm dài, được lợi tốt lành lớn, sắc đẹp, sức khỏe và danh dự.

3.2. Nghi thức trì chú

Các bạn có thể đi vòng quanh khu đất đọc 108 lần chú này hoặc đi 3-7 vòng tùy xem khu đất ấy to hay nhỏ.

a) Tịnh Pháp giới và tịnh tam nghiệp

– Tịnh Pháp giới Chân ngôn đọc như sau: “Úm lam xóa ha. (đọc 3 lần)”

– Tịnh Tam nghiệp Chân ngôn đọc như sau: “Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám. (3 lần)”

b) Nguyện hương

“Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tánh làm lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.”

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì cũng có thể bỏ qua phần này. Sau đó đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

“Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương.”

c) Trì chú Tối Thắng Đăng Vương Đà Ra Ni (hay An Trạch Thần Chú)

Đọc theo Hán Việt: “Ta đi a tha, ba rê, chu rê, chu rê, chu rê, rê, sa ma thê, ma ha, sa ma thê, sa măn tê, ma ha, sa măn tê, sâm rê, sa ra lê, sờ voa ha.”

(tadyathā pare jure jure jure re ṣamathe maha ṣamathe samante maha samante saṃre sarale svāhā).

d) Hồi hướng

“Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân – si

Cùng nghiệp thân – khẩu – ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng an lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật đạo”.

Cầu cho tất cả những ai đọc được bài viết này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

Tham khảo thêm: