Di Lặc cứu khổ chân kinh

Di Lặc cứu khổ chân kinh

Tổng hợp bộ kinh Di Lặc cứu khổ chân kinh, Di Lặc chơn kinh cao đài, Kinh cứu khổ và Kinh Di Lặc cứu đời để các bạn tham khảo!

Di Lặc cứu khổ chân kinh
Di Lặc cứu khổ chân kinh

Tham khảo thêm:

1. Di Lặc cứu khổ chân kinh

Kinh Di Lặc cứu khổ chân kinh tiếng việt chi tiết để các bạn tham khảo:

Phật thuyết Di Lặc Cứu Khổ Kinh

Di Lặc hạ thế bất phi khinh

Lãnh bửu tề lỗ Linh Sơn Địa

Niêm Hoa ấn chứng khảo tam thừa

Lạc tại Trung Nguyên tam tinh địa

Đại chứng Tứ Xuyên Vương Đào Tâm

Thiên Chân thu viên quải Thánh hiệu

Đẳng đãi thời chí điểm Thần Binh

Vân lôi chấn khai Mậu Kỷ Thổ

Thiên hạ thần quỷ bất an ninh

Thân tại nhân Thiên Trung Hoa Mẫu

Cửu liên Thánh giáo quy thượng thừa

Thiên hoa Lão Mẫu thùy ngọc tuyến

Thu viên hiển hóa tại Cổ Đông

Nam Bắc lưỡng cực liên tông tự

Hỗn nguyên cổ sách tại Trung Ương

Lão Mẫu giáng hạ Thông Thiên Khiếu

Vô ảnh sơn tiền đối Hợp Đồng

Anh nhi yếu tưởng quy gia khứ

Trì niệm đương lai Di Lặc Kinh

Dụng tâm trì niệm Phật lai cứu

Đóa đóa kim liên khứ siêu sinh

Thức đắc Tây lai Bạch Dương Tử

Hương nhi điểm thiết hóa thành kim

Mỗi nhật chí tâm thường trì niệm

Tam tai bát nạn bất lai xâm

Yếu tưởng thành Phật cần lễ bái

Thường trì thông minh trí tuệ tâm

Hưu thính tà nhân hồ thuyết thoại

Lao thuyên ý mã niệm Vô Sinh

Lão Mẫu giáng hạ Chân Thiên Chú

Dụng tâm trì niệm hữu thần thông

Mãn Thiên Tinh đẩu đô hạ thế

Ngũ phương liệt Tiên hạ Thiên Cung

Các phương Thành Hoàng lai đối hiệu

Báo sự linh đồng sát đích thanh

Tam Quan từ bi Đại Đế chủ

Xá tội Tam Tào cứu chúng sinh

Cứu khổ Thiên Tôn lai cứu thế

Thân điểm văn bộ yết Địa Thần

Bát Đại Kim Cang lai hộ pháp

Tứ vị Bồ Tát cứu chúng sinh

Khẩn lãnh Tam Thập Lục Viên Tướng

Ngũ bách Linh Quan khẩn tùy cân

Phù trợ Di Lặc thành Đại Đạo

Bảo hữu hương nhi đắc an ninh

Bắc Phương chân võ vi tướng soái

Thanh liễm hồng phát hiển thần thông

Xả khởi tạo kỳ già Nhật Nguyệt

Đầu đỉnh sâm la Thất Bửu Tinh

Oai trấn Bắc Phương vi soái thủ

Tốc thỉnh chư ác quải giáp binh

Đáp cứu Nguyên Nhân hương nhi nữ

Hỏa quang lạc địa hóa vi trần

Tứ hải Long Vương lai trợ Đạo

Các giá tường vân khứ đằng không

Thập Phương Thiên binh hộ Phật giá

Bảo hữu Di Lặc khứ thành công

Hồng Dương liễu Đạo quy gia khứ

Chuyển đáo Tam Dương Di Lặc Tôn

Vô Hoàng sắc lệnh ký hạ sinh

Thu phục Nam Diêm quy chánh tông

Lai vãng tạo hạ Chân Ngôn Chú

Truyền hạ đương lai Đại Tạng Kinh

Anh nhi xá nữ thường trì niệm

Tà Thần bất cảm lai cận thân

Trì niệm nhất biến thần thông đại

Trì niệm lưỡng biến đắc siêu sinh

Trì niệm tam biến Thần quỷ phạ

Võng lượng tà ma hóa vi trần

Tu trì kiếp nội tầm lộ kính

Niệm khởi Chân Ngôn quy Phật lệnh

Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật

2. Di Lặc chơn kinh cao đài

BÀI KHAI KINH

 KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim thính văn đắc thọ trì

Nguyện giải Tân-kinh chơn thiệt nghĩa.

THÍCH-CA MÂU-NI VĂN PHẬT thuyết:

DI LẶC CHƠN KINH

Thượng Thiên Hỗn-ngươn hữu: Brahma Phật, Çiva Phật, Christna Phật, Thanh-Tịnh Trí Phật, Diệu Minh-Lý Phật, Phục-Tưởng Thị Phật, Diệt-Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật, nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử, tri khổ nghiệp-chướng luân-chuyển hóa sanh, năng du ta bà thế-giái độ tận Vạn-Linh đắc quy Phật-vị.

Hội Ngươn-Thiên hữu: Trụ-Thiện Phật, Đa-Ái Sanh Phật, Giải-Thoát Khổ Phật, Diệu-Chơn-Hành Phật, Thắng-Giái-Ác Phật, nhứt thiết chư Phật tùng lịnh DI LẶC-VƯƠNG PHẬT, năng chiếu diệu-quang tiêu trừ nghiệt chướng.

Nhược hữu chúng-sanh văn ngã ưng đương thoát nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tùng thị Pháp Điều Tam-Kỳ Phổ-Độ, tất đắc giải-thoát luân hồi, đắc-lộ Đa-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề thị chi chứng quả Cực-Lạc Niết-Bàn.

Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh nhược nhơn hữu kiếp, nhược nhơn vô kiếp, nhược nhơn hữu tội, nhược nhơn vô tội, nhược nhơn hữu niệm, nhược nhơn vô niệm, thính đắc ngã ngôn, phát tâm thiện niệm, tất đắc A-Nậu Đa-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề tất đắc giải thoát.

Nhược hữu nhơn thọ-trì khủng kinh ma-chướng, nhứt tâm thiện niệm: Nam-mô DI-LẶC VƯƠNG BỒ TÁT, năng cứu khổ ách, năng cứu tam-tai, năng cứu tật bịnh, năng độ-dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt-chướng tất đắc giải-thoát.

Hư-Vô Cao-Thiên hữu: Tiếp-Dẫn Phật, Phổ-Tế Phật, Tây-Qui Phật, Tuyển-Kinh Phật, Tế-Pháp Phật, Chiếu Duyên Phật, Phong-Vị Phật, Hội-Chơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh NHIÊN-ĐĂNG CỔ-PHẬT, dẫn-độ CHƠN-LINH đắc Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A-NẬU ĐA-LA TAM-DIỆU TAM BỒ-ĐỀ chứng quả nhập CỰC-LẠC Quốc, hiệp chúng đẳng chư Phật tạo-định Thiên-Thi tận-độ Chúng Sanh đắc qui Phật-vị.

Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tu trì thính ngã dục đắc Chơn-Truyền niệm thử NHIÊN-ĐĂNG CỔ PHẬT thường du ta bà Thế Giái, giáo-hóa Chơn-Truyền phổ tế Chúng Sanh giải-thoát lục-dục thất tình thoát đọa luân hồi tất đắc giải-thoát. Tạo-Hóa Huyền-Thiên hữu: Quảng-Sanh Phật, Dưỡng-Dục Phật, Chưởng-Hậu Phật, Thủ-Luân Phật, dữ Cữu-vị Nữ Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh KIM-BÀN PHẬT-MẪU năng tạo, năng hóa VẠN-LINH, năng du ta bà thế-giái dưỡng-dục quần sanh quy nguyên Phật-vị.

Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân thính ngã dục tu phát nguyện: Nam-mô KIM-BÀN PHẬT-MẪU dưỡng-dục quần linh, nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, hườn hư thi hình đắc A-NẬU ĐA-LA Tam-Diệu Tam Bồ-Đề Xá-Lợi-Tử quy-nguyên Phật-vị tất đắc giải-thoát.

Phi-Tưởng Diệu-Thiên hữu: Đa-Pháp Phật, Tịnh Thiện-Giáo Phật, Kiến-Thăng Vị Phật, Hiển-Hóa-Sanh Phật, Trục Tà-Tinh Phật, Luyện-Đắc Pháp Phật, Hộ-Trì Niệm Phật, Khai-Huyền-Cơ Phật, Hoán-Trược-Tánh Phật, Đa Phúc-Đức Phật, như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ-HÀNG BỒ-TÁT, năng du Ta-Bà Thế-Giái thi pháp hộ-trì Vạn-Linh Sanh-Chúng.

Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam-mô TỪ-HÀNG BỒ-TÁT, năng cứu tật bịnh, năng cứu tam tai, năng độ tận Chúng-Sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệt-chướng, tất đắc giải-thoát.

Hạo-Nhiên Pháp Thiên hữu: Diệt-Tướng Phật, Đệ-Pháp Phật, Diệt-Oan Phật, Sát-Quái Phật, Định Quả Phật, Thành-Tâm Phật, Diệt-Khổ Phật, Kiên-Trì Phật, Cứu-Khổ Phật, Xá-Tội Phật, Giải-Thể Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh CHUẨN-ĐỀ BỒ-TÁT, PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT thường du ta-bà thế-giái độ-tận Vạn-linh.

Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tín ngã ưng đương phát nguyện Nam-mô CHUẨN-ĐỀ BỒ-TÁT, PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT, năng trừ ma-chướng quỷ tai, năng cứu khổ-ách nghiệt-chướng, năng độ chúng sanh quy ư Cực-Lạc, tất đắc giải thoát.

(1) Tụng đến đây rồi niệm danh chư Phật, cứ niệm danh mỗi vị là lạy 1 lạy.

Nam-Mô DI-LẶC VƯƠNG PHẬT

─ Brahma Phật

─ Civa Phật

─ Christna Phật

─ Thanh-Tịnh Trí Phật

─ Diệu-Minh-Lý Phật

─ Phục-Tưởng Thị Phật

 ─ Diệt-Thể Thắng Phật

─ Phục-Linh Tánh Phật

─ Trụ-Thiện Phật

─ Đa-Ái-Sanh Phật

─ Giải-Thoát Khổ Phật

─ Diệu-Chơn Hành Phật

─ Thắng-Giải Ác Phật

Nam-Mô NHIÊN-ĐĂNG CỔ-PHẬT

─ Tiếp-Dẫn Phật

─ Phổ-Tế Phật

─ Tây-Qui Phật

─ Tuyển-Kinh Phật

─ Tế-Pháp Phật

 ─ Chiếu-Duyên Phật

─ Phong-Vị Phật

─ Hội-Chơn Phật

Nam-Mô KIM-BÀN PHẬT-MẪU

─ Quảng-Sanh Phật

─ Dưỡng-Dục Phật

─ Chưởng-Hậu Phật

─ Thủ-Luân Phật

─ Cửu Vị Nữ Phật

Nam-Mô TỪ-HÀNG BỒ-TÁT

─ Đa-Pháp Phật

─ Tịnh-Thiện-Giáo Phật

─ Kiến-Thăng Vị Phật

─ Hiển-Hóa Sanh Phật

─ Trục-Tà-Tinh Phật

─ Luyện-Đắc-Pháp Phật

─ Hộ-Trì Niệm Phật

─ Khai-Huyền-Cơ Phật

─ Hoán-Trược-Tánh Phật

─ Đa-Phúc-Đức Phật

Nam-Mô CHUẨN-ĐỀ BỒ-TÁT

─ PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT

─ Diệt-Tướng Phật

─ Đệ-Pháp Phật

─ Diệt-Oan Phật

─ Sát-Quái Phật

─ Định-Quả Phật

─ Thành-Tâm Phật

─ Diệt-Khổ Phật

─ Kiên-Trì Phật

─ Cứu-Khổ Phật

─ Xá-Tội Phật

─ Giải-Thể Phật

(1) Tụng đến đây, niệm câu chú của thầy (3 lần và lạy 12 lạy)

3. Kinh cứu khổ

Nam-mô Đại-Từ, Đại-Bi Quảng-Đại Linh Quan Thế-Âm Bồ-Tát (đọc 3 lần).

 Nam-mô cứu khổ, cứu nạn Quan-Thế-Âm Bồ-Tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh Đại-Thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ.

 Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. 

Nam-mô Phật lực oai, Nam-mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác tâm linh nhơn thân đắc độ, hồi quang Bồ-Tát, hồi thiện Bồ-Tát, A-Nậu Đại Thiên-Vương chánh điện Bồ-Tát, ma-kheo ma-kheo thanh-tịnh tỳ-kheo, quan-sự đắc tán tụng-sự đắc hưu, chư Đại Bồ-Tát, ngũ bá A-La-Hán, cứu hộ đệ tử ….(1)…. nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quan-Thế Âm anh-lạc bất tu giải, cần đọc thiên vạn biến tai-nạn tự nhiên đắc giải-thoát, tín-thọ phụng hành tức thuyết chơn-ngôn viết: Kim-Ba Kim-Ba-Đế, Cầu-Ha Cầu-Ha-Đế, Đa-La-Ni-Đế, Ni-Ha-La-Đế, Tì-Lê-Ni-Đế, Ma-Ha-Dà-Đế, Chơn-Lăng-Càn-Đế, Ta-Bà-Ha.

(Tụng xong 3 lần, rồi niệm câu chú: Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (3 lần))

4. Kinh Di Lặc cứu đời

Kinh Di Lặc Độ Thế 

Đức Phật Truyền Rằng

Dám chuyền đại chúng nghe cho kỹ

Ăn chay niệm Phật khỏi tai nạn

Gái. Trai chẳng tin lời Phật dạy

ấy rồi nguy hiểm thấy vua Diêm

Ngày nay, ai có kinh này để tụng

niệm sẽ giúp cho gia quyến được an

lành thoát nạn.Khắp thiên hạ, già, trẻ

trai, gái đều nghe tin kinh này, đi

đường xá mang kinh này sẽ 

không bị tai họa. Khuyên dân sự ai

cũng nên sao chép kinh này, đặt trai

cúng,đọc chân kinh,mọi tai khỏi hết.

Kẻ ngu si không tin thụ, phải phòng ác

Tật rức đầu óc, đau bụng dạ, khéo kẻo

chết toi,rồi sai cả các ôn thần hành tai

hành dịch.

Truyền kính Ngài, Cổ Phật hội trì,

Các hương ngôn lên cảnh giới,ai ai

cũng phải biết,những thiện tín tụng

kinh này và làm việc phúc, nhờ phật

độ cho, dẫu mười sầu cũng chẳng sợ.

 

MƯỜI SẦU

Một sầu nước lửa đao binh chết

Hai sầu hết tuyệt lửa nhân gian

Ba sầu đau ốm ôn hoàng chết

Bốn sầu trai, gái chẳng đoàn viên

Năm sầu thiên hạ nhân dân loạn

Sáu sầu có đường không ai đi

Bảy sầu đầy núi beo hùm chạy

Tám sầu ngày đêm chẳng ăn lành

Chín sầu cõi đất còn ai tốt

Mười sầu chẳng gặp đời thái bình

Nhà nào chẳng tin rồi ôn dịch

Những kẻ tin kinh được phúc nhiều 

Đường xá chẳng còn ai đi lại

Chỉ nhà tích thiện được an toàn

Ai nghĩ tháng ba này rồi biết

Nhiều nhà tai nạn khóc kêu trời

Muốn qua tai nạn sao kinh đọc

Già, trẻ, gái, trai chẳng phiền lo

Những kẻ sao kinh, thêm Phúc, Thọ 

Thoát qua kiếp – nản cả một nhà

 

CHÂN KINH CỦA ĐỨC DI LẶC CỨU ĐỜI

BÀI TÁN DÂNG HƯƠNG

Hương vòng vật báu thắp lên

Ngạt ngào thơm thấu đại thiên ba nghìn

Đàn đàn Chầm Nhũ dâng lên,

Khói hương nghi ngút, hoa sen phật đài

Mười phương Phật , chín phương Trời

Ruổi phăng hoan lạc, giáng nơi đàn tràng

Bầu trời cảnh phật thanh lương,

Phật, Tiên chứng thụ cúng dàng nhân gian

Nam vô hương cúng dàng Bồ Tát, ma ha tát

( đọc 3 lần )

 

KỆ KHAI KINH

Sáu muôn năm tới hội LONG HOA

Kinh hiện trong vùng đá nẩy ra

Vi diệu rất sâu kinh Phật dạy

Thụ trì rạng tỏ tấm lòng ta

Nam vô khai bảo tạng bồ tát , ma ha tát

( kinh đọc 3 lần )

 

BÀI TỤNG NIỆM KINH

DI LẶC ĐỘ THẾ

Nam mô vô cực giao trì vương mẫu

vô nguyên cổ phận tiêu kiếp cứu thế địa

từ tôn.

Nam mô nhị thập tứ vị kim tiên cổ

Phật liệt thiên tôn.

Nam mô tam thanh cảnh vô lượng 

độ nhân nguyên thủy linh bảo giáng 

sinh liệt thiên tôn.

Nam mô thập phương vô lượng

thường chụ tam bảo chư phật bồ tát

Nam mô vô vi thiên cung huyền 

khung cao thượng đế thái hoàng đại thiên tôn.

Nam mô lăng tiêu ngọc diện huyền linh thượng 

đế ngọc hoàng phả độ đại thiên tôn.

Nam mô cứu tiên tứ ngự thượng thánh cao chân

liệt thiên tôn.

Nam mô nho thích đạo tam giáo giác thế đại thiên tôn.

Nam mô đương lai hạ sinh độ nhân cứu kiếp thế tôn

NHƯ lai DI-LẶC tôn phật.

Nam mô tam thập lục thiên tận hư không biến pháp

giới chư thiên thiên chúa.

Nam mô thất thập nhị địa tam thiên thế giới vạn địa

chi mẫu thổ hoàng địa kỳ.

Nam mô tào tam giới tứ phủ vạn linh long thiên 

thánh chung liệt thiên tôn.

Nam mô đạo kinh bảo ngọc quang hội chung nhất 

thiết phả độ thiện nhân thánh chứng.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI ĐẠI SINH ĐỘ THẾ CỨU KIẾP NGỌC PHẬT CHƯ TÔN BỒ TÁT.

Nam mô nam thiên đạo tràng giáo chúa cứu khổ cứu nạn 

Quan – Thế – Âm – Bồ – Tát.

Nam mô nam bang lịch đại nho thích đạo chư phật thánh tổ sư tiên hiền.

Nam mô nam bang lịch chiều thánh chúa Minh Vương 

hà hải độc nhất thiết thần tiền chính khí.

Nam mô đương niên đương cảnh tư mệnh Táo Quân 

lục phủ ngũ tự trụ trạch thổ thần liệt vị mãn thiên chân tể.

Tham khảo thêm: